Hội thoại tiếng Hàn chủ đề Hiệu sách – “서점”에 대해서”

Iyaki Topik 2: Hiệu sách – “서점”에 대해서

최경은 : 안녕하세요. Kanata의 이야기 첫 번째 시간입니다. 안녕하세요. 최경은입니다. 

선현우 : 안녕하세요. 

최경은 : 안녕하세요. 

선현우 : 선현우입니다. 

최경은 : 안녕하세요. 최경은입니다. 

선현우 : 네, 여러분, 반갑습니다. 지금은 이야기 두번째 시간(네)이죠? 

최경은 : 네, 맞아요. 선현우 : 오늘은 서점에 대해서 이야기를 해 볼 거예요. 

최경은 : 서점이요? 

선현우 : 네, 서점. 

최경은 : 서점. 

선현우 : 네, 책을 파는 곳이죠?

최경은 : 네, 맞아요. 

선현우 : 네. 서점에서는 책을 파는데 사실 책이 아닌 (네) 다른 물건들도 많이 팔잖아요? 

최경은 : 네, 맞아요. 

선현우 : 경은 씨 서점에 자주 가세요?

최경은 : 아니요. 자주 못 가요. 

선현우 : 자주 못가요? 아니면 자주 안 가요? 

최경은 : 자주 못가요. 가고 싶은데 못 가요. (아, 그래요?) 시간이 없어요. 

선현우 : 시간이 없어요? 

최경은 : 네. (음~) 너무 바빠요. 

선현우 : 그래요? 

최경은 : 현우 씨는요? 

선현우 : 저는 서점에 자주 가요. 

최경은 : 아, 얼마나 자주 가요? 

선현우 : 음… 일주일에 두 번?

최경은 : 와, 진짜요? 

선현우 : 네. 일주일에 두 번 가고, 그리고 그냥 실제 서점 말고 (네) 인터넷 서점도 자주 가는 것

같아요. (아~) 그런데 인터넷 서점에서는 책을 안 사요. 

최경은 : 왜요? 

선현우 : 그냥 책은 음… 직접 손으로 (네) 만져 보고 (네) 직접 그 자리에서 읽어 보고 (아~)

선현우 : 맞아요. 그건 알고 있어요. 알고 있는데 (네) 음… 그냥 서점에서 직접 책을 보고 (네) 조금 읽어 보고 (네) 사고 싶어서 (아~) 서점에서 책을 사요. (네) 그런데 제가 젤 좋아하는 서점은 종각에 있는 영풍문고인데

최경은 : 아~ 영풍문고, 

선현우 : 네, 아세요? 

최경은 : 유명하죠. 

선현우 : 네. 영풍문고 정말 좋아요. (아~) 좋은데 (네) 얼마 전에 큰 공사를 했어요. 

최경은 : 아, 그래요? 

선현우 : 네, 그래서 영풍문고가 지하 1층, 지하 2층에 있는데 (아~) 지하 2층은 전부 (네) 책이 아니라 (네) 문구 (아, 정말요?) 그러니까 공책, (아~) 연필, 펜 또는 카메라, 스피커. 뭐, 컴퓨터… 

최경은 : 서점 맞아요? 

선현우 : 네. 지하 1층만 서점이에요. (아~) 그런데 제 생각에는 (네) 지하 2층에 그렇게 문구, (네)

전자 제품 이런 것들이 정말 많아서, 더 돈을 많이 벌고 있는 것 같아요. 

최경은 : 아, 그렇군요. 

선현우 : 그렇지 않아요? 

최경은 : 그런 것 같아요. 

선현우 : 네. 사람들은 책도 보고 싶지만, (네) 서점에 갈 때는 그냥, 그냥 무언가를 보고 싶어서 가잖아요?

최경은 : 네, 그렇죠. 

선현우 : 그리고 돈을 쓰고 싶어서 가잖아요? 

최경은 : 그래요? 선현우 : 음… 돈을 쓰고 싶어서 가는 거 아닌가요? 

최경은 : 아니죠. 그게 아니라 그냥 (뭔가 가지고 싶어서) 그냥 갔는데 그런 너무 예쁜 것들이

많아서 유혹에 빠져서 사는 거에요. 돈을 쓰는 거죠. (아… 그럴 수도) 저는 그래요.

(있어요?) 

선현우 : 저도 물론 돈을 쓰고 싶지는 않아요. (네) 그런데 돈을 쓰면 내 것으로 (네) 물건을

가져올 수 있잖아요? (아~ 예.) 그래서 살 수 있잖아요. (네, 맞아요.) 그런 느낌 때문에 가고, (음~) 사실 보고 다 사지는 않아요. 

최경은 : 다 사면 큰일나죠. 

선현우 : 맞아요. 돈이 없겠죠? 

최경은 : 네, 큰일나요. 

선현우 : 네, 그래서 서점에 가서 책도 보고, 문구도 보고, 컴퓨터도 보고, (아~) 새로 나온 카메라도 보고, 그렇게 자주 해요. 

최경은 : 아~ 저도 종로에 있는 반디앤루니스라는 서점을 좋아하는데 (음~) 그 서점을 좋아하는 이유가 우리나라에서 처음으로 (네) 서점에 의자를 놨어요. 

선현우 : 맞아요. 맞아요.

최경은 : 네, 옛날에는 항상 사람들이 서서 (네) 책을 볼 수 밖에 없었거든요. (네) 근데

반디앤루니스에서는 의자에 앉아서 책을 보다가 사면 되니까 (음) 그 점이 너무 좋아서,

그 뒤부터 반디앤루니스만 가요. 

선현우 : 네, 굉장히 편해요. 

최경은 : 네, 맞아요. 

선현우 : 그런데 아셨어요? 그런… 다른 서점에도 (네) 의자가 이제 있어요. 

최경은 : 네, 이제 생겼죠. 

선현우 : 네, 네. 그래서 저도 영풍문고에 가서, 의자에 앉아서 (네) 책을 볼 때도 있고, (네) 아니면 그냥, 예, 서서 볼 때도 있는데 저는 그 문구를 많이 볼 수 있어서 (아) 좋아요. 그래서 서점에 자주 가요. (아…) 네. 

최경은 : 저는 일부러 문구 있는 데는 잘 안가요. (아~) 돈을 쓰게 되니까. 

선현우 : 네~ 그것도 이해가 됩니다. 

최경은 : 네. 선현우 : 네. 여러분은 서점에 자주 가세요? 그리고 집 근처에 서점이, 큰 서점들이 많이 있나요? 최경은 : 네, 그리고 책을 많이 읽으시나요? 

선현우 : 당연하죠. 

최경은 : 아, 그런가요? 

선현우 : 네. 

최경은 : 아… 선현우 : 네, Kanata의 이야기 두 번째 에피소드를 들어 주셔서 감사하고요, 여러분의 이야기를 들려 주세요. 

최경은 : 네, 코멘트로 남겨 주세요. 

선현우 : 네. 그러면 저희는 코멘트 기다리고 있겠습니다. 

최경은 : 안녕히 계세요. 선현우 : 안녕히 계세요.

Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ LỚP BIÊN PHIÊN DỊCH

  Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

  * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

  * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

  • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
  • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
  • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

   

   

   

   

   ĐĂNG KÝ HỌC VÀ DU HỌC

   Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

   Tư vấn du họcĐào tạo tiếng Hàn Quốc


   * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

   * Vui lòng đọc kỹ điều kiện sử dụng

   • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
   • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
   • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

    

    ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN TOPIK

    Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

    * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

    * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

    • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
    • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
    • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

     

     

     

     ĐĂNG KÝ LỚP LUYỆN THI TOPIK

     Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

     * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

     * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

     • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
     • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
     • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

      

      

      ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

      Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

      * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

      * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

      • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
      • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
      • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

       

       

       ĐĂNG KÝ HỌC LỚP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG EPS-TOPIK

       Trung tâm tư vấn du học và đào tạo tiếng Hàn Quốc.

       * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

       * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

       • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
       • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
       • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

        

        

        ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN PHỔ THÔNG

        Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

        * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

        * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

        • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
        • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
        • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

         

         

         ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN THEO YÊU CẦU

         Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

         * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

         * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

         • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
         • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
         • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

          

          ĐĂNG KÝ Visa E7

          Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

          * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

          * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

          • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
          • Trung tâm đạt chuẩn quốc gia.
          • Nhiều kinh nghiệm, nhiều đối tác.

           

           LỚP HỌC TIẾNG HÀN SIÊU CẤP TỐC

           Trung tâm tư vấn du học và đào tào tiếng Hàn Quốc.

           * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

           * Vui lòng đọc kỹ điều kiện

           0766.247.365